งานทดสอบการรับแรงดัดของแผ่นหลังคาเหล็กขึ้นรูปลอน

งานทดสอบการรับแรงดัดของแผ่นหลังคาเหล็กขึ้นรูปลอน (Metal Sheet) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS A 6514 (November 2015)

แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน 5 รูปแบบ (6 ชิ้นส่วนทดลองต่อ 1 รูปแบบ รวมเป็น 30 ชิ้นส่วนทดลอง) ได้ถูกทดสอบภายใต้แรงดัดด้วยโครงทดสอบที่พัฒนาขึ้นสำหรับชิ้นส่วนที่มีลักษณะเป็นชิ้นกว้าง แต่รับแรงได้น้อย (ต่ำกว่า 3 ตัน) โดยเฉพาะ  การทดสอบการทำโดยการให้แรง 4 จุด (ทุกระยะ 1/3 ของความยาวแสปน) เพื่อให้เกิดโมเมนต์ดัดที่มีขนาดคงที่ในช่วงความยาว L/3 ในส่วนตรงกลาง  แรงพิสูจน์และแรงกระทำสูงสุดได้ถูกเก็บและแปรผลเป็นแรงกระทำแบบกระจายเทียบเท่า ซึ่งแสดงถึงแรงกระทำจากลมที่แผ่นหลังคาสามารถต้านทานได้ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำและการแอ่นตัวได้ถูกแสดงไว้ในผลการทดลอง