งานตรวจสอบการสั่นสะเทือนผิดปกติของอาคารโครงสร้างเหล็ก

งานตรวจสอบการสั่นสะเทือนผิดปกติของอาคารโครงสร้างเหล็กที่มีการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง เมื่อมีการทำงานของเครื่องจักรขนาดใหญ่ภายในอาคาร ซึ่งการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรมีค่าความถี่ธรรมชาติที่สอดคล้องกับความถี่ธรรมชาติของอาคาร ทำให้โครงสร้างอาคารเกิดการสั่นสะเทือนอย่างเห็นได้ชัด

งานทดสอบผลของการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรต่อโครงสร้างพื้น

งานตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นรับเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน เพื่อตรวจสอบผลของการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงานของเครื่องจักรที่มีผลต่อโครงสร้างพื้น