งานตรวจสภาพเสาเข็มคอนกรีตสำเร็จในทะเล (Long term strain measurement in place)