งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นและคาน (RC Floor and Beam load test)

งานทดสอบการแอ่นตัวของโครงสร้างพื้นและคานคอนกรีตด้วยน้ำหนักบรรทุก

Concrete beam and column load test

งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง (Load test) เป็นการทดสอบที่ใช้สำหรับสังเกตุพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง ว่าสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามที่ออกแบบได้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่วิธีการทดสอบนี้จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับงาน งานต่อเติมอาคาร หรืองานเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้งานอาคารเป็นต้น โดยการดำเนินการจะมีการสุ่มตรวจกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง จากบริเวณที่โครงสร้างจะต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าส่วนอื่นๆ เช่น บริเวณพื้นและคานที่มีโมเมนต์สูง เป็นต้น  ซึ่งในการออกแบบ ค่าการแอ่นตัวเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ใช้พิจารณาขนาดของโครงสร้าง ดังนั้นจึงมีการสอบเทียบค่าการแอ่นตัวจากการคำนวณ กับการแอ่นตัวที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เจ้าของโครงการเชื่อมั่นว่าโครงสร้างดังกล่าวผ่านตามมาตรฐานอ้างอิงที่กำหนด

การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างคอนกรีต (Load test) โดยทั่วไปจะใช้มาตรวัด (Dial gauge) เนื่องจากการแอ่นตัวของโครงสร้างคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลกระทบของอุณหภูมิและสภาพสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับโครงสร้างประเภทอื่น และค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งตัวอุปกรณ์ชนิดนี้คอ่นข้างน้อยเมื่อเทียบกับการติดตั้งอุปกรณ์แบบ Real time โดยในการทดสอบจะมีการตีเส้นกำหนดพื้นที่ที่จะทำการการวางน้ำหนัก ให้เกิดการกระจายตัวตามการออกแบบ จากนั้นจะค่อยๆ เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเป็นสัดส่วนที่เท่ากันจนถึง 100% ของน้ำหนักที่จะทำการทดสอบ และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการวิบัติของโครงสร้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สำหรับการวัดพฤติกรรมของโครงสร้างจะทำการวัดในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับการใส่และการเคลื่อนย้ายน้ำหนักบรรทุกออก เพื่อดูพฤติกรรมของโครงสร้างว่าเป็นการเพิ่มขึ้่นหรือลดลงอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ซึ่งค่าเหล่านี้จะสามารถบอกพฤติกรรมของโครงสร้างที่ทดสอบได้ว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ โดยทั่วไปสำหรับงานทดสอบกำลังรับน้ำหนักนั้น จะอ้างอิงตามมาตรฐาน ACI 318M-11  เป็นหลัก