งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกโครงสร้างพื้นโรงแรม

งานทดสอบโครงสร้างพื้นโรงแรม

Hotel Floor Load Test

ทีมวิศวกร RE ได้เข้าดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกโครงสร้างพื้นประเภทพื้นไร้คาน (Flat Slab) ของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์ของการทดสอบคือเพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้น ว่าเป็นไปตามที่ออกแบบไว้หรือไม่

สำหรับพื้นที่ทดสอบจะอยู่ในบริเวณชั้นสองของอาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยบริเวณภายในห้องพัก ระเบียง และบริเวณทางเดินของอาคาร และเพื่อให้ลักษณะพฤติกรรมของน้ำหนักที่กระทำ มีความใกล้เคียงกับค่าที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างมากที่สุด ทรายบรรจุถุง ถูกนำมาใช้สำหรับการจำลองน้ำหนักบรรทุกของการทดสอบในครั้งนี้

ในส่วนของการวัดพฤติกรรมการแอ่นตัวของโครงสร้าง (Floor deflection) ทางทีมงาน RE ได้ดำเนินการติดตั้ง Dial gauge จำนวน 5 จุด และมี Digital Displacement Transducer จำนวน 3 จุด โดยการติดตั้งได้ทำการติดตั้งในตำแหน่งที่ประเมินว่ามีความแอ่นตัวสูงสุดในพื้น ตามทฤษฎีการออกแบบโครงสร้าง เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลกระทบจากการรับน้ำหนักบรรทุกจริง

สำหรับลำดับ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ทางทีมงานได้ดำเนินการตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ACI 318M-11