งานประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง

งานประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง

Load carring capacity verification

            ในงานวิศวกรรมโครงสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างให้สามารถรับน้ำหนักใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของอาคาร นอกจากนี้ยังต้องสามารถรับน้ำหนักตัวโครงสร้างเองอีกด้วย โครงสร้างอาคารแต่ละแห่งมีมูลค่าก่อสร้างที่สูง ใช้ระยะเวลานาน และหากมีการรื้อถอน ยิ่งเป็นการสิ้นเปลืองมาก ทั้งยังมีอุปสรรคในการก่อสร้างใหม่ค่อนข้างมาก เนื่องจากงานฐานรากเดิมจะยังคงอยู่ ดังนั้น งานปรับปรุงโครงสร้างอาคารเดิม (Renovate)  จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากในปัจจุบัน พื้นที่ในเขตที่มีมูลค่าสูงจะมีอาคารเดิมอยู่ แต่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น เปลี่ยนจากอาคารพาณิชย์เป็นโรงแรม เปลี่ยนจากบ้านพักอาศัยเป็นออฟฟิศ เป็นต้น หรืออาจจะมีการติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาในอาคาร ทำให้โครงสร้างที่ออกแบบไว้ต้องรับน้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นมา

            นอกจากนี้ อาคารเก่าส่วนมากมักจะไม่มีแบบก่อสร้างของอาคารเดิมอยู่ ซึ่งสร้างปัญหาให้กับเจ้าของอาคารในการปรับปรุงอาคาร และการขออนุญาตก่อสร้าง งานทดสอบการน้ำหนักบรรทุก จะเป็นข้อมูลยืนยันว่าโครงสร้างที่มีอยู่หรือหลังจากมีการปรับปรุงแล้ว สามารถรับน้ำหนักตามที่กำหนดได้อย่างปลอดภัย โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตรวจรับรอง

 

งานวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธี Finite Element

 

งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง