งานสำรวจและประเมินสภาพอาคารสูง 77 ชั้น

งานสำรวจและประเมินสภาพอาคารสูง 77 ชั้น

งานสำรวจและประเมินสภาพอาคารสูง 77 ชั้น เป็นการเก็บข้อมูลเชิงไดนามิคของโครงสร้างในสภาวะเริ่มต้น โดยได้ทำการวัดค่าความเร่งการเคลื่อนตัวของตึกจากปล่องบันได ตั้งแต่ชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุดและนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อบันทึกเป็นความถี่ธรรมชาติของอาคาร และรูปแบบการเคลื่อนตัวขององค์อาคาร (Mode shape)

ข้อมูลในส่วนนี้จะเปรียบเสมือนประวัติประจำตัวของอาคารหลังนี้ โดยจะมีการเข้ามาตรวจวัดซ้ำในระยะ 1 - 5 ปี เพื่อตรวจดูว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง เช่น ไฟไหม้ หรือแผ่นดินไหว ข้อมูลชุดนี้ก็จะสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างรวมของอาคาร ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการด้านการซ่อมบำรุงที่มีค่าใช้จ่ายสูง