Our Services

Structural Assessment

งานประเมินโครงสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นบริการที่ช่วยเหลือในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพของโครงสร้างอาคารในโครงการต่างๆ เช่น งานต่อเติมอาคารเก่า งานปรับปรุงอาคาร งานตรวจอาคาร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมข้อมูลในเชิงโครงสร้างมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำอาคารเก่ามาปรับปรุงใช้งานใหม่เป็นจำนวนมาก การตรวจสอบอาคารเดิมก่อนเริ่มดำเนินงานขั้นต่อไป จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

Structural Health Monitoring

งานตรวจสอบสภาวะโครงสร้าง และเฝ้าระวังการเสียหาย (ซึ่งอาจจะเกิดจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ หรือการได้รับแรงกระทำที่สูงกว่าค่าที่ใช้ในการออกแบบ) เพื่อการซ่อมแซมและแก้ไขในระยะเริ่มแรก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษาโครงสร้าง และทำให้เกิดความมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยของโครงสร้าง

load test,

Load Testing

เป็นงานให้บริการทดสอบกำลังของโครงสร้าง โดยการจำลองน้ำหนักบรรทุกที่กระทำกับโครงสร้าง ทั้งที่เป็นแรงกระทำในแนวดิ่งจากน้ำหนักของโครงสร้างและสิ่งของ หรือแรงกระทำในทิศทางและรูปแบบอื่นๆ เช่น แรงดึง แรงอัด แรงถอน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์อาคาร หรือโครงสร้างจะมีความสามารถในการแบกทานแรงกระทำได้จริง

Load Carrying Capacity Analysis

เป็นการบริการตรวจสอบและประเมินสภาพ (กำลัง) ของวัสดุประกอบโครงสร้างอาคาร อาทิเช่น คอนกรีต เหล็กเสริม เหล็กโครงสร้าง เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์หากำลังรับน้ำหนักบรรทุก หรือกำลังต้านทานแรงประเภทอื่นของโครงสร้าง ด้วยการใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง หรือโปรแกรมประเภท Finite Element  ทั้งนี้ วิธีดังกล่าว เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีรายละเอียดของการก่อสร้างที่ครบถ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินกำลังให้ได้อย่างแม่นยำ หากข้อมูลของโครงสร้างมีไม่เพียงพอ การทำ Load Testing จะมีความเหมาะสมมากกว่า

Structural Vibrations & Dynamics / Earthquake Engineering

งานในหมวดนี้ครอบคลุมปัญหาการสั่นสะเทือนของโครงสร้างจากปัจจัยหลากหลายประการ อาทิเช่น การตอก/เจาะเสาเข็ม การตอกเข็มพืด (Sheet Piles) แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะ แรงลม แรงจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขนาดใหญ่

Environment Monitoring

กลุ่มงานบริการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยให้บริการทางด้านการวัดเสียงและการสั่นสะเทือน

Our Instruments and Facilities

ให้บริการทดสอบชิ้นส่วนโครงสร้างจริง โดยมีเครื่องมือทดสอบให้กำลังในแนวดิ่ง และให้กำลังในแนวนอน รวมไปถึงอุปกรณ์ตรวจวัดด้านโครงสร้างต่างๆ