งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างพื้น Post-tensioned (PT) Slab

งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกโครงสร้างพื้น Post- tensioned (PT) Slab

Post-tensioned Slab Load Testing

เนื่องจากอาคารแห่งหนึ่ง ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง มีการตรวจพบรอยร้าวเกิดขึ้นกระจายทั่วแผ่นท้องพื้น หลังจากการเทพื้นคอนกรีตบริเวณชั้น 3 ของอาคาร จึงได้มีการติดต่อให้ทางทีมงานฯ เข้าดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักพื้นบริเวณดังกล่าว เพื่อตรวจสอบว่าพื้นมีความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกตามค่าที่ออกแบบไว้หรือไม่

โดยในการทดสอบโครงสร้างพื้นในโครงการนี้ กำหนดขนาดพื้นที่ 1 ช่วงเสา ขนาด 4 x 7 เมตร (28 ตารางเมตร) โดยกำหนดขนาดน้ำหนักบรรทุกทดสอบสูงสุดที่ 650 กก./ตร.ม.  ซึ่งน้ำหนักบรรทุกที่ใช้สำหรับการทดสอบเป็นถุงกระสอบบรรจุหินหนัก 50 กิโลกรัมต่อถุง และมีการแบ่งพื้นที่ทดสอบเป็นตารางขนาด 1 ตารางเมตร เพื่อจัดเรียงน้ำหนักทดสอบให้มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนการเพิ่มน้ำหนักทดสอบอาคารหลังนี้ แบ่งขั้นตอนการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกทดสอบเป็น 8 ขั้นตอนด้วยกัน ประกอบไปด้วยจำนวนน้ำหนักบรรทุก 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 และ 650 กก./ตร.ม. ตามลำดับ (ครั้งละประมาณ 15% ของน้ำหนักทดสอบทั้งหมด) สาเหตุที่ทำการแบ่งจำนวนน้ำหนักบรรทุก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างได้ และอีกเหตุผลหนึ่งคือเพื่อสังเกตุพฤติกรรมการแอ่นตัวของพื้นว่ามีลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ(Linear behaviour) หรือไม่  

การตรวจวัดพฤติกรรมการแอ่นตัวของโครงสร้างพื้น (Slab Deflection) ได้ติดตั้ง Dial gauge และ Displacement Transducer จำนวน 3 ชุด ในตำแหน่งกึ่งกลางใต้ท้องพื้น และระยะข้างเคียงจากกึ่งกลาง เพื่อตรวจสอบแนวโน้มของการแอ่นตัวของพื้นบริเวณที่ทดสอบ ซึ่ง Dial gauge จะทำหน้าที่ติดตามการแอ่นตัวของพื้นตลอดจนสิ้นสุดการทดสอบ (ตั้งแต่การเพิ่มน้ำหนัก การค้างน้ำหนักบรรทุก 24 ชม. และการถอนน้ำหนักบรรทุก)

ในส่วนของ Displacement Transducer  จะใช้สำหรับสอบวัดค่าจาก Dial gauge และใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง ระหว่างขั้นตอนการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกแบบ Real time 

ในการทดสอบครั้งนี้ ได้มีการอ้างอิงมาตรฐาน ACI 318M-11 Building Code Requirements for Structural Concrete