งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

Precast Slab Load Testing

ทีมวิศวกร RE ได้เข้าดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นประเภทพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป(Precast) ของโครงการก่อสร้างโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กำลังทำการก่อสร้าง แต่เนื่องจากทางผู้รับเหมาเดิมมีการทิ้งงาน และการดำเนินการก่อสร้างที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นทางเจ้าของโครงการจึงต้องการที่จะทำการทดสอบว่าโครงสร้างของพื้นดังกล่าว มีความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามค่าที่ออกแบบไว้หรือไม่ เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพของโครงสร้างพื้นต่อไป

สำหรับน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการทดสอบในครั้งนี้ จะใช้เป็นแบบบ่อขังน้ำ โดยที่น้ำหนักบรรทุกที่ทำการทดสอบที่ใช้ประกอบไปด้วย น้ำหนักบรรทุกคงที (วัสดุปูผิว) เท่ากับ 100 กก./ตร.ม. และน้ำหนักบรรทุกจรตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ประเภทอาคารโรงเรียน) เท่ากับ 300 กก./ตร.ม. และมีการปรับค่าด้วยตัวคูณน้ำหนักตามข้อกำหนดของการทดสอบ ACI 318M-11 ซึ่งน้ำหนักบรรทุกสำหรับการทดสอบสูงสุดจะเท่ากับ 560 กก./ตร.ม
เพื่อที่จะทำการวัดพฤติกรรมการแอ่นตัวของโครงสร้าง ทางทีมงาน ฯ ได้ทำการติดตั้ง Dial gauges จำนวน 3 ตัวต่อหนึ่งพื้นที่ ประกอบไปด้วยบริเวณกึ่งกลางของพื้น และขอบของพื้นทั้งสองด้าน ตามลำดับ