งานทดสอบ Pull Out test

งานทดสอบกำลังรับแรงดึงและแรงเฉือนของ Anchor bolt

Anchor bolt tensile and shear test

การทดสอบแรงดึงในที่ด้วยวิธี Pull out Test อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM E488-10  โดยการติดตั้งชุดทดสอบบริเวณ Anchor bolt ตัวที่ต้องการทดสอบ โดยการข้อต่อเหล็ก (Coupler) ของชุดทดสอบกับหัว anchor bolt แล้วใช้กระบอกไฮดรอลิกออกแรงดึงผ่านเซนเซอร์ Load cell เพื่ออ่านค่าแรงดึงจนถึงขนาดที่กำหนด (Proof load)

โดยงานทดสอบ Pull out test มักใช้ในการตรวจพุกเหล็กที่ฝังเข้าไปในคอนกรีต หรือตรวจสอบเหล็กเสริมในชิ้นส่วนคอนกรีตเดิม เพื่อยืนยันว่าเหล็กเสริมภายในคอนกรีตสามารถรับแรงได้ตามที่ออกแบบไว้

นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทยังมีบริการทดสอบแรงเฉือนสำหรับเหล็กเสริมในลักษณะดังกล่าวอีกด้วย (Shear test)