งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงถักเหล็ก

งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงถักหลังคาเหล็ก

โครงสร้างที่ได้ทำการทดสอบ เป็นอาคารคลังสินค้าขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 180 เมตร ซึ่งเป็นอาคารที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว อายุอาคาร 30 ปีโดยประมาณ โดยอาคารอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานให้เป็นโรงพยาบาล ซึ่งมีการเพิ่มจำนวนชั้นที่ใช้งาน จากหนึ่งเป็นสองชั้น ทั้งนี้ ระบบการรับแรงที่เป็นพื้นได้ถูกออกแบบไว้สำหรับกำลังรับน้ำหนักที่สูงมาก จึงไม่เป็นปัญหาต่อรูปแบบการใช้งานใหม่ อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงหลังคาเหล็ก จะมีการรับน้ำหนักบรรทุกเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากระบบฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทดสอบโครงสร้าง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานในอนาคต

ทั้งนี้ การทดสอบทำโดยการใช้ตะกร้าเหล็กขนาดใหญ่แขวนอยู่กับชิ้นส่วนโครงถักด้านบน และใส่น้ำหนักบรรทุกให้กับโครงสร้างโดยการใช้อิฐมวลเบา โดยค่อยๆมีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกที่มีขนาดเท่าๆกันในแต่ละขั้นตอน สำหรับการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโครงสร้างนั้น ทำโดยการใช้ displacement transducer, dial gauge, และ strain gauge  เนื่องจากโครงสร้างเป็นโครงสร้างเหล็ก การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อการทดสอบค่อนข้างมาก อาทิเช่น สภาพและทิศทางของลม และอุณหภูมิ ขณะทดสอบ โดยปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของโครงสร้างอย่างมาก ดังนั้นในการทดสอบจึงมีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิด้วย temperature gauge ซึ่งติดบนชิ้นเหล็กที่มีความอิสระ ไม่ยึดรั้งกับโครงสร้าง โดยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของความเครียดในวัสดุอันเนื่องมาจากอุณหภูมิได้นำมาใช้ในการปรับทอน (compensate) ผลจากอุณหภูมิออกจากผลของน้ำหนักบรรทุกภายใต้การทดสอบกำลังรับน้ำหนักของโครงหลังคา