งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกพื้นโรงงาน (Slab on ground load testing)

งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกพื้นโรงงาน

Slab on ground Load Testing

ทีมงาน RE เข้าดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างพื้น หรือ Load testing ของโรงงานย่านสุขสวัสดิ์ โดยได้ดำเนินการทดสอบโครงสร้างพื้นประเภทวางบนดิน (Slab on grond) ซึ่งโครงสร้างพื้นประเภทนี้ จะมีการถ่ายน้ำหนักบรรทุกไปยังวัสดุรองพื้นโดยตรง ทำให้สภาพวัสดุรองพื้นมีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่แบกทานน้ำหนักบรรทุกใช้งาน 

โดยพฤติกรรมของวัสดุรองพื้นนั้น ในการออกแบบจะสมมุติให้มีพฤติกรรมเป็นสปริงที่มีค่า Stiffness คงที่ (Linear behavior) แต่ว่าในสภาพความเป็นจริง พฤติกรรมจะเป็นรูปแบบไม่คงที่ (Nonlinear behavior) เนื่องจากปัจจัยของสภาพวัสดุรองพื้นไม่คงที่ เช่น อุณหภูมิ ความสามารถในการระบายน้ำ ความหนาของชั้นวัสดุของพื้น และองค์ประกอบในวัสดุรองพื้น เป็นต้น ส่งผลให้ในการทดสอบ ค่าความสัมพันธ์ของน้ำหนักบรรทุก และค่าการทรุดตัว จะออกมาในลักษณะพฤติกรรมไม่คงที่

ในการทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองสภาพน้ำหนักบรรทุกเมื่อมีการติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่ทดสอบ โดยได้วางแผนการจัดวางน้ำหนักในแต่ละขั้น ให้มีสัดส่วนสอดคล้องกับน้ำหนักบรรทุกเต็มของเครื่องจักรประเภทต่างๆ โดยน้ำหนักบรรทุกทดสอบสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ตันต่อตารางเมตร และต่ำสุดที่ 0.8 ตันต่อตารางเมตร โดยใช้ก้อนคอนกรีตหล่อสำเร็จหนัก 100 กิโลกรัม เป็นน้ำหนักบรรทุกทดสอบ

ในส่วนของการเก็บข้อมูล ได้มีการใช้เครื่องมือวัด 2 ประเภท คือ Dial gauge และ Displacement Transducer ซึ่ง Dial gauge จะมีระดับความละเอียดของการวัดที่ 10 ไมครอน ติดตั้งจำนวน 9 ตำแหน่ง และ Displacement Transducer เป็นเซนเซอร์ระบบดิจิตอล ที่มีการแสดงผลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของค่าความแอ่นตัว (Deflection) ได้ทันที

ในการทดสอบครั้งนี้ ได้มีการอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ACI 306R-06 Design of slab on ground

ACI 437R-03 Strength Evaluation of Existing Concrete Building

ACI 318M-11 Building Code Requirements for Structural Concrete