การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกโครงหลังคาเหล็ก

งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงหลังคาเหล็ก เป็นการทดสอบหาความสามารถในการแบกรับน้ำหนักบรรทุก ว่ามีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ สำหรับโครงการนี้เป็นโครงสร้างหลังคาภายในห้องประชุมของสำนักงานแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบฝ้าเพดานของห้องประชุมใหม่ ซึ่งทำให้น้ำหนักบรรทุกคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการทดสอบโครงสร้างหลังคาสำหรับโครงการนี้ ได้ใช้การแขวนถังน้ำกระจายตัวทั่วโครงหลังคาเพื่อจำลองน้ำหนักบรรทุกคงที่ และน้ำหนักบรรทุกจร