งานทดสอบผลของการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรต่อโครงสร้างพื้น

งานทดสอบผลของการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรต่อโครงสร้างพื้น

Machine vibration measurement effect to floor