W H O  W E  A R E

บริษัท เรโซลูชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด  ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วเป็นเงินสี่ล้านบาทถ้วน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินงานทางด้านการทดสอบ ตรวจสอบ เฝ้าระวังสภาพโครงสร้าง วิจัยและพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมแผ่นดินไหว และวิศวกรรมปฐพี เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในด้านการตรวจวัดในเชิงวิศวกรรม รวมถึงงานวิจัย วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโครงสร้างรูปแบบใหม่ๆ

วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ การก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางของการวัดเชิงวิศวกรรมโครงสร้างระดับนานาชาติ โดยการขยายขอบเขตและศักยภาพในการทดสอบด้วยการสรรหาและพัฒนาระบบเครื่องมือวัด โดยเลือกสรรเทคโนโลยีและเทคนิคการวัดที่ดีและทันสมัยที่สุดเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

W H A T  W E  D O

บริการด้านการทดสอบเชิงวิศวกรรมโยธาของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ดังต่อไปนี้

งานประเมินและตรวจสอบโครงสร้าง อาคารและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
(Structural Assessment)
งานทดสอบกำลังรับแรงของวัสดุ งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง
(Load Testing)
งานวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างด้วยการเก็บข้อมูลสภาพวัสดุตามจริง
ร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง
(Load Carrying Capacity Verification with FEM Analysis )
งานทดสอบทางพลศาสตร์ของโครงสร้าง (การสั่นสะเทือนของโครงสร้างอาคารหรือสะพาน)
และงานทดสอบด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว
งานเฝ้าระวังและติดตามสภาพของโครงสร้างขนาดใหญ่และโครงสร้างพิเศษ
(Structural Health Monitoring)

 

เตรียมพร้อมก่อนทดสอบ Load testing

ในงานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก หรือ Load testing มีองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินการทดสอบ คือ น้ำหนักทดสอบต้องมีความแม่นยำ การวัดค่าการแอ่นตัวมีความละเอียด และความปลอดภัยของทีมทำงาน โดยในแต่ละโครงการที่ดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น พื้นโรงงานชั้นหนึ่งโล่งๆ ห้องพักโรงแรมชั้นสอง พื้นประเภท Postension ชั้นสี่ หรือโครงหลังคาของอาคาร เป็นต้น ทำให้ในแต่ละโครงการ ทางทีมวิศวกร RE จะต้องประเมินสภาพพื้นที่ทำงาน และพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อเตรียมงานสำหรับการทดสอบ