งานทดสอบกำลังรับแรงดึงและกำลังรับแรงเฉือนของพุกเหล็ก (II)

งานทดสอบกำลังรับแรงดึงและกำลังรับแรงเฉือนของพุกเหล็ก

Sleeve anchor capacity test

ทีมงาน RE ได้เข้าทดสอบกำลังรับแรงดึงและแรงเฉือนของพุกเหล็กในโครงการก่อสร้าง ที่ใช้ติดตั้งบนเสาคอนกรีตเพื่อรับโครงสร้างตกแต่งภายนอกอาคาร โดยได้ทำการทดสอบกำลังรับแรงดึงด้วยวิธี Pull out test และทดสอบกำลังรับแรงเฉือนด้วยวิธี Bolt shear test โดยใช้เครื่องมือทดสอบที่ออกแบบเฉพาะ สำหรับการดำเนินการทดสอบนั้น ทางทีมงานฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน ASTM E488 Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete Elements และเพื่อวัดพฤติกรรมการยืดตัวของพุกและความสามารถในการรับแรงของพุก Displacement Transducer และ Load Cell ได้ถูกติดตั้ง ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเก็บข้อมูลการเคลื่อนตัวของตัวอย่างทดสอบได้แบบ Real time และมีความละเอียดและความแม่นยำสูง นอกจากนี้การทดสอบกำลังอัดคอนกรีตของเสาตัวอย่างด้วยวิธี Rebound Hammer ถูกนำมาใช้เพื่อวัดค่ากำลังอัดของคอนกรีต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างนึงต่อความสามารถในการรับแรงของพุกเหล็ก

การทดสอบ Rebound hammer เพื่อประมาณค่ากำลังอัดของคอนกรีตเสา

การติดตั้งพุกเหล็กสำหรับงานทดสอบ

ทดสอบ pull out test บน พุกเหล็ก expantion bolt

การติดตั้งเครื่องมือทดสอบและดำเนินการทดสอบ

ตัวอย่างทดสอบ S9 sleeve anchor pull out and shear test

สภาพของตัวอย่างหลังจากการทดสอบ