งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักโครงข้อหมุนหลังคาเหล็ก (Steel Roof truss load test)

อาคารหลายแห่งที่ก่อสร้างมานาน มักจะมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากขาดการบำรุงรักษา ซึ่งส่งผลต่อความมั่งคงของโครงสร้าง ทำให้ต้องพิจารณาโครงสร้างเดิมโดยละเอียดว่าสามารถนำมาใช้งานต่อได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ วิธีการหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในการทดสอบสูง คือ การทดสอบการแอ่นตัวของโครงสร้างโดยใช้น้ำหนักบรรทุกจริง (Load testing) โดยทีมงานวิศวกรผู้ออกแบบจะกำหนดน้ำหนักออกแบบที่จะใช้งานโครงสร้างที่ต้องการทดสอบ และทีมทดสอบจะดำเนินการติดตั้งน้ำหนักบรรทุกกระทำต่อโครงสร้างจริงตามที่ทีมออกแบบหรือที่ปรึกษากำหนดมา

งานสำรวจและประเมินสภาพอาคารสูง 77 ชั้น

งานสำรวจและประเมินสภาพอาคารสูง 77 ชั้น เป็นการเก็บข้อมูลเชิงไดนามิคของโครงสร้างในสภาวะเริ่มต้น โดยได้ทำการวัดค่าความเร่งการเคลื่อนตัวของตึกจากปล่องบันได ตั้งแต่ชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่างสุดและนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อบันทึกเป็นความถี่ธรรมชาติของอาคาร และรูปแบบการเคลื่อนตัวขององค์อาคาร (Mode shape)

งานสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้างสะพานพระราม 7 ด้วยวิธี Ambient Vibration Measurement

Ambient Vibration Measurement เป็นการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของทั้งโครงสร้างสะพาน เพื่อหาค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง และ Mode shape ของโครงสร้างในแต่ละค่าความถี่ธรรมชาติ โดยสำหรับการวัดประเภทนี้ จะมุ่งเน้นพฤติกรรมที่ความถี่ธรรมชาติไม่เกิน 3 ค่าแรกเท่านั้น เนื่องจากเป็นความถี่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากแรงกระทำขนาดทั่วไป เช่น ลมพัดระดับปกติ หรือรถวิ่งสัญจรทั่วไป โดยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถใช้ในการสอบเทียบกับข้อมูลที่เก็บในปีถัดๆมา ซึ่งถ้าหากว่าโครงสร้างยังอยู่สภาพเดิม ค่าความถี่ธรรมชาติ และ Mode shape จะออกมาในลักษณะเดิม

งานสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้าง โครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน (สมุทรปราการ)

งานสำรวจสภาพโครงสร้างของโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ

งานทดสอบการรับแรงดัดของแผ่นหลังคาเหล็กขึ้นรูปลอน

งานทดสอบการรับแรงดัดของแผ่นหลังคาเหล็กขึ้นรูปลอน (Metal Sheet) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS A 6514 (November 2015)

1 3 4 5