เตรียมพร้อมก่อนทดสอบ Load testing

เตรียมพร้อมก่อนทดสอบ Load testing

ในงานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง หรือ Load testing มีองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินการทดสอบ คือ น้ำหนักบรรทุกที่ใช้สำหรับการทดสอบ การติดตั้งอุปกรณ์การวัด และความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น โดยในแต่ละโครงการที่ดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก มีลักษณะที่แตกต่างกัน อาทิเช่น โครงสร้างพื้นคอนกรีตหล่อในที่ (Cast-in-Place Concrete Slabs) โครงสร้างพื้นคอนกรีตวางบนคาน (Slabs on Beam) โครงสร้างพื้นคอนกรีตวางบนดิน (Slabs on Ground) โครงสร้างพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Slabs) และโครงสร้างหลังคา เป็นต้น ทำให้ในแต่ละโครงการ ทางทีมงานฯ จะต้องทำการประเมินลักษณะทางกายภาพของโครงสร้าง และพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการทดสอบทุกครั้ง โดยปกติแล้วก่อนการดำเนินการทดสอบ ทางทีมงานฯจะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  1. ลักษณะของโครงสร้างและพื้นที่สำหรับการทดสอบ
  2. ปริมาณน้ำหนักบรรทุกสำหรับการทดสอบ
  3. ชนิด การติดตั้ง และการขนย้ายน้ำหนักบรรทุก
  4. การติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมของโครงสร้าง เป็นต้น

ลักษณะของโครงสร้างและพื้นที่สำหรับการทดสอบ ในการประเมินส่วนนี้ ทางทีมงานฯจะพิจารณาลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างที่ทางผู้ว่าจ้างต้องการที่จะทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก ว่าเป็นโครงสร้างประเภทใด อาทิเช่น โครงสร้างหลังคา โครงสร้างพื้น โครงสร้างคาน หรืออาจจะเป็นการทดสอบร่วมกัน เช่น โครงสร้างพื้นและคาน เป็นต้น นอกจากนี้ตำแหน่งของโครงสร้างที่จะดำเนินการทดสอบก็มีความสำคัญ ทางทีมงานต้องคำนึงว่าบริเวณไหนเหมาะสมสำหรับการทดสอบ หรืออาจจะทำการทดสอบบริเวณตำแหน่งที่ทางผู้ว่าจ้างต้องการทดสอบ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการดำเนินการด้วย ว่าพื้นที่ทำการทดสอบสามารถใสและขนย้ายน้ำหนักบรรทุกได้หรือไม่ และสะดวกต่อการดำเนินการหรือไม่ 

ปริมาณน้ำหนักบรรทุกสำหรับการทดสอบ จากข้อกำหนดของ ACI 318M-11 การคำนวณน้ำหนักบรรทุก (W) สำหรับการทดสอบ load testing จะหาได้จาก W = 0.85(1.4D + 1.7L) โดยที่ D = น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load, น้ำหนักบรรทุกที่กระทำอยู่กับที่ คงที่ตายตัว ไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงขนาดของน้ำหนัก เช่นน้ำหนักของ เสา คาน พื้น หลังคา ผนัง บันได กระเบื้องปูพื้น พื้นสำเร็จรูป และคอนกรีตทับหน้าของพื้นสำเร็จรูป เป็นต้น) L = น้ำหนักบรรทุกจร (Live load, น้ำหนักบรรทุกที่เป็นลักษณะมีการเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงขนาดน้ำหนักอยู่ตลอดเวลา หรืออยู่ชั่วคราว เช่น รถยนต์ เครื่องจักร หิมะ แรงลม ผู้คนที่ใช้อาคาร วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น)

ชนิด การติดตั้ง และการขนย้ายน้ำหนักบรรทุก เมื่อทราบลักษณะของโครงสร้าง พื้นที่สำหรับการทดสอบและปริมาณน้ำหนักบรรทุกสำหรับการทดสอบแล้ว ทางทีมงานฯ จะทำการพิจารณาชนิดของน้ำหนักบรรทุกที่จะใช้  โดยทั่วไปน้ำหนักบรรทุกมีหลายประเภท อาทิเช่น การใช้น้ำ คอนกรีตบล๊อค ทรายหรือหินบรรจุถุง เป็นต้น ทั้งที่ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำหนักบรรทุกและความพร้อมของทางผู้ว่าจ้าง ว่าจะใช้น้ำหนักบรรทุกประเภทใด จึงจะเหมาะสมกับการทดสอบนั้นๆ  เมื่อทราบชนิดของน้ำหนักบรรทุกแล้ว ทางทีมงานฯ จะทำการคำนวณและหาวิธีการสำหรับการติดตั้งและการเคลื่อนย้ายน้ำหนักบรรทุกต่อไป 

การติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมของโครงสร้าง เพื่อวัดข้อมูลพฤติกรรมของโครงสร้าง อปุกรณ์ตรวจวัดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง ได้แก่ Dial gauges ซึ่งมีค่าความละเอียดที่ 0.01 มม. หรือ Displacement Transducer จะถูกติดตั้ง โดยที่ตำแหน่งของการติดตั้งจะทำการติดตั้งบริเวณกึ่งกลางของบริเวณที่แรงกระทำสูงสุดเป็นหลัก อาทิเช่น แนวกึ่งกลางคาน และแนวกึ่งกลางพื้น เป็นต้น 

โดยสรุปแล้ว การจัดเตรียมน้ำหนักบรรทุกสำหรับงานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกโครงสร้าง จำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรโครงสร้างผู้ชำนาญ เพื่อความปลอดภัยระหว่างการทดสอบ และความแม่นยำของข้อมูลที่วัดค่าได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการทดสอบได้ หากมีการวางแผนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแต่ละโครงการ