Blog

เตรียมพร้อมก่อนทดสอบ Load testing

ในงานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก หรือ Load testing มีองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินการทดสอบ คือ น้ำหนักทดสอบต้องมีความแม่นยำ การวัดค่าการแอ่นตัวมีความละเอียด และความปลอดภัยของทีมทำงาน โดยในแต่ละโครงการที่ดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น พื้นโรงงานชั้นหนึ่งโล่งๆ ห้องพักโรงแรมชั้นสอง พื้นประเภท Postension ชั้นสี่ หรือโครงหลังคาของอาคาร เป็นต้น ทำให้ในแต่ละโครงการ ทางทีมวิศวกร RE จะต้องประเมินสภาพพื้นที่ทำงาน และพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อเตรียมงานสำหรับการทดสอบ