งานทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงพุกเคมี Adhesive Anchor Pull Out Testing

งานทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงพุกเคมี

Adhesive Anchor Pull Out Testing

ทีมงาน RE ได้เข้าทดสอบกำลังรับแรงดึงของตัวอย่างเหล็กเจาะเสียบด้วยน้ำยาเคมี (Adhesive Anchor) ที่ถูกติดตั้งบนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทีวัตถุประสงค์ของการทดสอบในครั้งนี้ เพื่อทดสอบกำลังรับแรงดึงของตัวอย่างว่าสามารถรับแรงได้ตามค่าที่ต้องการหรือไม่

ตัวอย่างทดสอบได้ถูกจำลองการติดตั้งบนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในบริเวณที่สะดวกต่อการทดสอบ  และเพื่อทำการวัดค่าที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ต่างๆได้ถูกติดตั้ง อาทิเช่น Displacement Transducer  ใช้สำหรับวัดการยืดตัวของแท่งตัวอย่าง และ Load Cell ใช้สำหรับวัดแรงที่ใช้ในช่วงเวลาของการทดสอบ นอกจากนี้การประมาณค่ากำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer ถูกนำมาใช้ในการทดสอบในครั้งนี้ด้วย

ทดสอบ Rebound hammer ประมาณค่ากำลังอัดของคอนกรีตพื้นที่ติดตั้งพุกเคมี

ติดตั้งพุกเคมี เชื่อมต่อกับฐานยึดอุปกรณ์ทดสอบ

ติดตั้งชุดอุปกรณ์ทดสอบ Pull out Test เข้ากับฐานยึด

Displacement Transducer สำหรับวัดค่าการยืดตัวของตัวอย่างพุกเคมี