งานทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงพุกเคมี Adhesive Anchor Pull Out Testing

งานทดสอบกำลังต้านทานแรงดึงพุกเคมี

Adhesive Anchor Pull Out Testing

ทีมงาน RE ได้เข้าทดสอบกำลังรับแรงดึงของตัวอย่างเหล็กเจาะเสียบด้วยน้ำยาเคมี (Adhesive Anchor) บนโครงสร้างพื้น ซึ่งใช้เป็นตัวยึดฐานเสาของโครงสร้างส่วนต่อเติมอาคาร ทางผู้ว่าจ้างมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการทดสอบเพื่ออ้างอิงว่าตัวพุกเคมี จะสามารถต้านทานแรงได้ตามที่ออกแบบไว้

โดยในงานทดสอบนี้ ได้กำหนดเป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive test) เพื่อป้องกันความเสียหายต่อคอนกรีตเดิม โดยกำหนดให้มีกำลังพิสูจน์ (Proof load) ซึ่งประเมินว่าตัวอย่างทดสอบจะสามารถต้านทานได้ โดยไม่เกิดการแตกร้าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการทดสอบครั้งนี้ ทางทีมงาน RE ได้ใช้เครื่องมือวัดชนิดดิจิตอล ได้แก่ Displacement Transducer เพื่อคอยเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของการยืดตัวอย่างใกล้ชิด

 

 

ทดสอบ Rebound hammer ประมาณค่ากำลังอัดของคอนกรีตพื้นที่ติดตั้งพุกเคมี

ติดตั้งพุกเคมี เชื่อมต่อกับฐานยึดอุปกรณ์ทดสอบ

ติดตั้งชุดอุปกรณ์ทดสอบ Pull out Test เข้ากับฐานยึด

Displacement Transducer สำหรับวัดค่าการยืดตัวของตัวอย่างพุกเคมี