งานตรวจสอบการสึกกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต

งานตรวจสอบการสึกกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต

Corrosion Test

งานตรวจสอบการสึกกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Corrosion Test) มีด้วยกัน 2 วิธี คือ Half cell potential test และ Chloride test

Half cell potential test เป็นการทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Test) โดยใช้กระแสไฟฟ้าส่งผ่านเข้าไปในเหล็กเสริมในบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ เพื่อบอกปริมาณสนิมเหล็กที่เกิดขึ้น โดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 876-91 สำหรับการทดสอบ Half cell potential test มี 2 วิธีคือแบบ Single cell ที่จะต้องมีการเปิดเหล็กเสริมเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจร และแบบ Double cell ที่สามารถผ่านกระแสไฟฟ้าระหว่างหัวตรวจวัดสองขั้วได้โดยไม่ต้องเปิดคอนกรีตที่หุ้มเหล็กออก

Chloride test เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยต้องใช้สว่านเจาะเพื่อเก็บผงคอนกรีตจากตัวอย่างที่ต้องการทดสอบที่ระดับความลึกต่างๆ ไปทดสอบเพื่อหาปริมาณคลอไรด์ สอบเทียบกับค่ามาตรฐาน ซึ่งสารประกอบคลอไรด์เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดสนิมในเหล็กเสริมได้ โดยส่วนมากแล้วมักพบในอาคารที่อยู่บริเวณใกล้ทะเลหรือโรงงาน