RC Floor and Beam load test

งานทดสอบการแอ่นตัวของโครงสร้างพื้นและคานคอนกรีตด้วยน้ำหนักบรรทุก

Concrete beam and column load test

ในงานก่อสร้างอาคารที่ถูกกำหนดให้มีมาตรฐานการตรวจรับงานก่อสร้างโดยที่ปรึกษางานก่อสร้างสูง ทีมที่ปรึกษางานก่อสร้างจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบที่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าผู้รับเหมาได้ทำงานได้ตามงานออกแบบที่กำหนด

งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกหรืองานทดสอบการแอ่นตัวของโครงสร้าง (Load test) จึงถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับงาน โดยมีการสุ่มตรวจกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง จากบริเวณที่โครงสร้างจะต้องแบกรับน้ำหนักมากกว่าส่วนอื่นๆ เช่น บริเวณพื้นและคานที่มีโมเมนต์สูง เป็นต้น  ซึ่งในการออกแบบ ค่าการแอ่นตัวเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ใช้พิจารณาขนาดของโครงสร้าง ดังนั้นจึงมีการสอบเทียบค่าการแอ่นตัวจากการคำนวณ กับการแอ่นตัวที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เจ้าของโครงการเชื่อมั่นว่าโครงสร้างดังกล่าวผ่านตามมาตรฐานอ้างอิงที่กำหนด

การทดสอบการแอ่นตัวของโครงสร้างคอนกรีต โดยทั่วไปจะใช้มาตรวัด (Dial gauge) เนื่องจากการแอ่นตัวของโครงสร้างคอนกรีตได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้อย และพื้นที่ในการทดสอบสามารถเข้าไปอ่านค่าจากมาตรวัดได้สะดวก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการทดสอบได้มากกว่าระบบติดตาม Real time ในการทดสอบจะมีการตีเส้นกำหนดพื้นที่ที่จะจำลองการวางน้ำหนัก ให้เกิดการกระจายตัวตามการออกแบบ และค่อยๆ เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเป็นสัดส่วนที่เท่ากันจนถึง 100% ของน้ำหนักที่ออกแบบ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการวิบัติของโครงสร้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ข้อมูลที่ได้จากการวัดจะสามารถนำมาวาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับการแอ่นตัวของโครงสร้าง ซึ่งจะสามารถบอกพฤติกรรมของโครงสร้างที่ทดสอบได้ว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ โดยทั่วไปสำหรับงานทดสอบกำลังรับน้ำหนักนั้น จะอ้างอิงตามมาตรฐาน ACI318-11 (เลขตำแหน่งสองตัวท้ายเป็นปีที่มาตรฐานตีพิมพ์)