Sound Monitoring on site

Sound Monitoring on site

ทางบริษัท เรโซลูชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด (RE) ให้บริการตรวจเฝ้าระวังระดับเสียงจากการก่อสร้าง โดยใช้ระบบเครื่องมือวัดดิจิตอลที่แสดงค่าออกมาเป็นตัวเลข พร้อมแจ้งเตือนกรณีค่าระดับเสียงเกินกว่าระดับที่กำหนด โดยมีเครื่องมือตรวจวัด ทั้งแบบติดตามเฝ้าระวังระยะยาว และการตรวจวัดรายครั้ง เพื่อความเหมาะสมต่อโครงการที่ดำเนินการ โดยระบบตรวจวัดเสียงของ RE สามารถตรวจวัดตามมาตรฐานสากล  โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงเป็นค่าเฉลี่ย (Leq 1 และ 24 ชั่วโมง ) ตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ( Lmax ) รายชั่วโมง ตรวจวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ของระดับเสียง ( L5, L10, L50, L90, L95 ) และทำการตรวจวัดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง พร้อมจัดทำรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด