งานตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการก่อสร้าง

งานตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการก่อสร้าง

Environment Monitoring

การสั่นสะเทือนและมลภาวะทางเสียง เป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ต้องนำมาพิจารณาในแง่ของทรัพยากรกายภาพ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  นอกจากนี้ยังเป็นประเด็นที่ถูกนำมาร้องเรียนมากที่สุด

เนื่องจากทั้งการสั่นสะเทือนและเสียงดัง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ข้างเคียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของการสั่นสะเทือน อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารได้

ทางบริษัท เรโซลูชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด มีบริการตรวจเฝ้าระวังสภาพโครงสร้าง เนื่องจากผลของการก่อสร้างในพื้นที่ข้างเคียง ในด้านของการตรวจเฝ้าระวังการสั่นสะเทือน และตรวจวัดระดับเสียงจากการก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงเชิงตัวเลขที่พิสูจน์ได้ว่า ระดับของการสั่นสะเทือน หรือเสียงดัง อยู่ในภาวะที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อพื้นที่ข้างเคียง

ซึ่งในงานตรวจเฝ้าระวังสภาพโครงสร้างในพื้นที่ข้างเคียงโครงการก่อสร้างนี้ จะเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับโครงการให้สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย ลดข้อขัดแย้งระหว่างพื้นที่ข้างเคียงโครงการก่อสร้าง และเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการดำเนินงานในโครงการต่อๆ ไปได้อีกด้วย

บริการตรวจเฝ้าระวังสภาพโครงสร้าง เนื่องจากผลของการก่อสร้างในพื้นที่ข้างเคียง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

  1. บริการตรวจเฝ้าระวังการสั่นสะเทือน (Vibration Monitoring)
  2. บริการตรวจเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของรอยร้าวในอาคาร (Structural Crack Monitoring)
  3. บริการตรวจเฝ้าระวังมลภาวะทางเสียง (Sound level monitoring)