งานตรวจประเมินกำลังอัดคอนกรีตโครงสร้างบ้านพักอาศัย

งานตรวจประเมินกำลังอัดคอนกรีตโครงสร้างบ้านพักอาศัย

Compressive strength of concrete evaluation

ทีมงาน RE ได้เข้าดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินกำลังอัดของคอนกรีตโครงสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจากมีการตรวจสภาพเบื้องต้นพบว่าคอนกรีตส่วนใหญ่มีลักษณะเสื่อมสภาพ และแตกร่อนได้ง่าย เจ้าของโครงการจึงได้ติดต่อให้ทางทีมงาน RE เข้าดำเนินการทดสอบกำลังของโครงสร้างเสา คานและพื้น ด้วยวิธี Rebound hammer รวมทั้งสิ้น 300 กว่าตำแหน่ง และทดสอบ Coring test อีก 10 ตำแหน่ง เพื่อใช้ในการสอบวัดค่าที่ได้จาก Rebound hammer

การทดสอบกำลังอัดด้วยวิธี Rebound hammer ใช้เวลาดำเนินการได้รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง จึงเหมาะสำหรับการประเมินหากำลังอัดในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม เพื่อความแม่นยำของข้อมูลที่ได้ จึงควรมีการสุ่มทดสอบด้วยวิธีอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น Coring test, UPV test เป็นต้น