งานตรวจประเมินโครงสร้างและทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดาดฟ้าอาคารโรงพยาบาล สำหรับงานต่อเติมอาคาร

งานตรวจประเมินโครงสร้างและทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดาดฟ้าอาคารโรงพยาบาล สำหรับงานต่อเติมอาคาร

Renovating Roof top Load Carring Capacity Analysis and Structural Assessment

ทีมวิศวกร RE ได้เข้าดำเนินการประเมินสภาพโครงสร้างและทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดาดฟ้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทางโรงพยาบาลได้อยู่ระหว่างการต่อเติมส่วนขยายอาคาร เพิ่มขึ้นไป 4 ชั้นจากบริเวณพื้นที่ว่างดาดฟ้าเดิม โดยอาคารแห่งนี้ มีอายุประมาณ 20 กว่าปี โดยจุดประสงค์ของการทดสอบโครงสร้างครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบแบบอาคารฉบับ As-build ที่มีว่าตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ และทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกหรือโหลดเทส (Load testing) พื้นดาดฟ้า เพื่อประเมินความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับใช้งานเป็นโรงพยาบาล (Live load) ตามพรบ.ควบคุมอาคาร

โดยงานในส่วนของการประเมินสภาพโครงสร้าง (Structural assessment) นั้น ทางทีมวิศวกร RE ได้ประเมินคุณสมบัติวัสดุของโครงสร้างพื้น ได้แก่ กำลังอัดของคอนกรีต และปริมาณเหล็กเสริม เพื่อนำมาใช้เป็นตัวแปรในการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้าง ร่วมกับการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก (Load testing) สำหรับพื้นดาดฟ้าที่ทดสอบ เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กประเภท Flat slab พร้อม Drop panel

ทีมวิศวกร RE ได้ทดสอบหาค่ากำลังอัดของพื้นคอนกรีต ด้วยการใช้ค้อนกระแทก (Rebound hammer) จำนวน 60 จุด โดยกำหนดให้มีการกระจายตัวตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งบริเวณหลังพื้นและบริเวณท้องพื้นที่เข้าถึงได้ และตรวจสอบหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต (Rebar scan) และตรวจระยะหุ้มเหล็กเสริม (Covering measurement) บริเวณพื้นที่ส่วนสำคัญ เช่น แถบเสา และแถบกลางพื้นของอาคาร โดยได้เปรียบเทียบกับแบบก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ เพื่อตรวจสอบว่าสามารถนำแบบก่อสร้างมาใช้อ้างอิงได้หรือไม่

ในส่วนของงานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก (Load testing)  พื้นดาดฟ้า ได้กำหนดน้ำหนักบรรทุกทดสอบสูงสุดขนาด 1,000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ขนาดพื้นที่ทดสอบ 1 ช่วงเสา ประมาณ 63 ตารางเมตร โดยใช้บ่อน้ำพลาสติกชั่วคราวเป็นน้ำหนักบรรทุกทดสอบในครั้งนี้ และตรวจวัดการแอ่นตัวของพื้นดาดฟ้าด้วย Dial gauge และ Displacement Transducer จำนวน 3 ชุด พร้อมทั้งตรวจวัดผลกระทบจากการแอ่นตัวจากอุณหภูมิ (Temperature effect) ของโครงสร้างเหล็กที่รองรับอุปกรณ์ตรวจวัดด้วยกล้อง Total station และได้ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน ACI 318M-11 Building Code Requirements for Structural Concrete

ภาพประกอบงานทดสอบโครงสร้าง