งานตรวจประเมินโครงสร้างและทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณดาดฟ้า

งานตรวจประเมินโครงสร้างและทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณดาดฟ้า

Structural assessment and load test of a RC roof top

ทีมวิศวกร RE ได้เข้าดำเนินการประเมินสภาพโครงสร้างและทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณดาดฟ้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ของการทดสอบในครั้งนี้ เพื่อทําการตรวจสอบกําลังของคอนกรีต ปริมาณเหล็กเสริม การทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก  และการวิเคราะห์โครงสร้างตามระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์  (Finite  Element  Method) ของโครงสร้างพื้น (Flat-Slab) บริเวณ ดาดฟ้าชั้น 4 เพื่อใช้พิจารณาความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกสําหรับการต่อเติม เพื่อเปลี่ยนประเภทการใช้งานของพื้นในบริเวณนั้น

โดยงานในส่วนของการประเมินสภาพโครงสร้าง (Structural assessment) นั้น ประกอบไปด้วย การตรวจสอบกําลังของคอนกรีต โดยการใช้ค้อนกระแทก (Rebound Hammer) การตรวจสอบปริมาณเหล็กเสริม(Rebar Scan)

การทดสอบหาค่ากำลังอัดของพื้นคอนกรีต ด้วยการใช้ค้อนกระแทก (Rebound hammer) นั้น ทางทีมงานฯ ได้ทำการทดสอบทั้งหมดจำนวน 60 จุด โดยกำหนดให้มีการกระจายตัวตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วบริเวณของพื้น ทั้งบริเวณด้านบนและบริเวณท้องพื้นที่เข้าถึงได้ และในส่วนของการตรวจสอบหาปริมาณเหล็กเสริม (Rebar scan) ทางทีมงานฯ ได้เลือกบริเวณพื้นที่ส่วนสำคัญ ได้แก่ บริเวณแถบเสา และแถบกลางพื้น โดยที่การดำเนินการจะทำการตรวจสอบทั้งบริเวณเหล็กเสริมบนและเหล็กเสริมล่างของพื้น

ในส่วนของงานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก (Load testing)  ของพื้นดาดฟ้านั้น น้ำหนักบรรทุกทดสอบสูงสุดเท่ากับ 1,000 กก./ตร.ม. โดยขนาดพื้นที่ในการทดสอบคือ 1 ช่วงเสา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 63 ตร.ม. สำหรับน้ำหนักบรรทุกที่ใช้จะเป็นบ่อขังน้ำ ขนาดความสูงประมาณ 1.2 ม.และการตรวจวัดพฤติกรรมการแอ่นตัวของพื้นในการทดสอบครั้งนี้จะใช้ Dial gauge และ Displacement Transducer จำนวน 3 ชุด ( 1 ชุด จะประกอบไปด้วย Dial gauge และ Displacement Transducer อย่างล่ะตัว) นอกจากนี้การตรวจวัดผลกระทบจากการแอ่นตัวจากอุณหภูมิ (Temperature effect) ของโครงสร้างเหล็กที่รองรับอุปกรณ์ได้ทำการตรวจวัด โดใช้กล้อง Total station

ภาพประกอบงานทดสอบโครงสร้าง