งานสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้าง โครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน (สมุทรปราการ)

งานสำรวจและประเมินสภาพโครงสร้าง โครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน (สมุทรปราการ)

Structural Asessment

ทางบริษัทได้ทำการสำรวจสภาพโครงสร้างของโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.    การพิจารณาด้วยสายตา เพื่อหาร่องรอยของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการแตกร้าว การเสื่อมสภาพ การเสียรูป และความไม่ต่อเนื่องของโครงสร้าง

2.    การทดสอบค่าประมาณกำลังอัดของคอนกรีตด้วยค้อนกระแทกอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C805 โดยวัดค่าแรงสะท้อนของค้อนกระแทกทดสอบกำลังอัดคอนกรีตแบบสมิตต์ที่กระแทกลงบนผิวของคอนกรีต จากนั้นทำการแปลงค่าที่อ่านได้เป็นค่าประมาณของกำลังอัดคอนกรีต

3.    การตรวจสอบการเอียงตัวของโครงสร้างด้วยกล้องสำรวจ โดยทำการวัดมุมการเอียงตัวที่บริเวณจุดสำคัญของโครงสร้าง