งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปด้วยน้ำ

งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักพื้นคอนกรีตด้วยน้ำ

Precast Slab Load Testing by water loading

ทีมวิศวกร RE ได้เข้าดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างต่อจากโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้รับเหมาใหม่ โดยได้กำหนดพื้นที่ทดสอบจำนวน 3 พื้นที่ บริเวณพื้นชั้น 1 และชั้น 2 ของอาคาร โดยพื้นที่ทำการทดสอบ เป็นพื้น Precast หนา 5 เซนติเมตร ยาว 5 เมตร กว้าง 30 เซนติเมตร และมีการเทพื้นผิวหน้าเพิ่มหนา 5 เซนติเมตร

น้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการทดสอบ พร้อมตัวคูณปรับค่ารวม 560 กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือต้องใช้น้ำสูง 56 เซนติเมตรในแต่ละพื้นที่ทดสอบ โดยในงานทดสอบ load test ครั้งนี้ ได้มีการแบ่งน้ำหนักบรรทุกออกเป็น 8 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้น จะเพิ่มน้ำหนัก (Load increment) ครั้งละ 70 กิโลกรัม/ตารางเมตร

ระบบการวัดการแอ่นตัวของพื้นที่ทดสอบ (Deflection) ใช้ Dial gauge จำนวน 3 ตัวต่อหนึ่งพื้นที่ เพื่อกระจายวัดบริเวณกึ่งกลางพื้น และขอบของพื้นสองด้าน เพื่อสังเกตพฤติกรรมแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าการแอ่นตัว