งานทดสอบกำลังรับแรงดึง/แรงยึดเหนี่ยวของพื้นผิวคอนกรีต (Pull Off Test)

งานทดสอบกำลังรับแรงดึง/แรงยึดเหนี่ยวของพื้นผิวคอนกรีต

Concrete Pull-Off Test

ทีมงาน RE ได้เข้าทดสอบกำลังรับแรงดึงของพื้นผิวคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่ง ด้วยวิธี Pull-Off Test ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทดสอบในครั้งนี้เป็นการทดสอบเพื่อหาค่ากำลังรับแรงดึงของพื้นผิวของคอนกรีตว่าสามารถรับได้สูงสุดที่ปริมาณเท่าใดและมีลักษณะของการวิบัติแบบใด โดยที่การทดสอบในครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือทดสอบที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการทดสอบ และการดำเนินการทดสอบต่างๆได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของ ASTM C-1583

 

เตรียมตัวอย่างคอนกรีตสำหรับทดสอบ Pull off

การเตรียมพื้นผิวคอนกรีตสำหรับทดสอบ

ติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบ Pull off

การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับทดสอบ Pull off test

อุปกรณ์ทดสอบ pull off สิ้นสุดการทดสอบ

ลักษณะการวิบัติของพื้นผิวคอนกรีตหลังจากการทดสอบ

ตัวอย่าง คอนกรีต จากการทดสอบ concrete pull off

ตัวอย่างชิ้นส่วนคอนกรีตที่เกิดการวิบัติ

สภาพคอนกรีต หลังการทดสอบ pull off

สภาพพื้นผิวคอนกรีตภายหลังการทดสอบ Pull off test