งานประเมินกำลังอัดคอนกรีตด้วยค้อนกระแทก (Rebound hammer)

งานประเมินกำลังอัดคอนกรีตด้วยค้อนกระแทก Schmidt Hammer

Rebound Hammer Test

งานประเมินกำลังอัดคอนกรีตด้วยค้อนกระแทก เป็นวิธีการทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Test) ที่สามารถทำได้สะดวกรวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายน้อย ทำให้สามารถกระจายการตรวจสอบได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าวิธีอื่นๆ หลักการเบื้องต้นของ Rebound hammer คือการกดยิงตัวเหล็กพุ่งไปกระทำต่อผิวคอนกรีตแล้วเด้งสะท้อนกลับมายังสปริงที่เป็นตัวสลายแรงสะท้อน ระยะยุบตัวของสปริงที่อ่านได้นำไปใช้คำนวนหากำลังอัดคอนกรีตต่อไป

โดยการใช้ค้อนกระแทกในการทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C805
ค่ากำลังอัดคอนกรีตมีส่วนสำคัญอย่างมากในการประเมินโครงสร้างอาคาร เนื่องจากเป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง ซึ่งในกรณีที่มีแบบก่อสร้างหรือรายการคำนวน ก็จะช่วยให้ประเมินได้ว่าคอนกรีตมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมในทิศทางใด และในกรณีที่ไม่มีแบบก่อสร้างอยู่ ก็จะช่วยเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาจัดทำแบบก่อสร้างใหม่

โดยในการทดสอบหากำลังอัดแต่ละตำแหน่ง ดำเนินการเปิดผิวปูนฉาบออก และขัดทำความสะอาดผิวโครงสร้าง ใช้อุปกรณ์ทดสอบเก็บค่าจำนวน 12 จุด โดยไม่นำข้อมูลที่มากที่สุดและน้อยที่สุดมาพิจารณา โดยข้อมูลที่อ่านได้ในแต่ละตำแหน่งจากอุปกรณ์ทดสอบนำไปหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบกับตารางแปลงค่าเป็นกำลังอัดคอนกรีตซึ่งเทียบเคียงได้กับค่าทดสอบกำลังอัดคอนกรีตทดสอบประเภททรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ยาว 300 มม. ในการคอนกรีตในห้องปฏิบัติการ จากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบ

งานทดสอบกำลังอัดคอนกรีตด้วยค้อนกระแทกนี้ยังสามารถทดสอบร่วมกับวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV Test) เพื่อเสริมให้ข้อมูลที่ทดสอบได้มีความแม่นยำมากขึ้น