งานตรวจการเอียงและทรุดตัวของโครงสร้าง (Settlement Survey)

งานสำรวจการทรุดตัวของโครงสร้าง

Settlement Survey

งานตรวจการเอียงตัวของโครงสร้าง เป็นงานตรวจสภาพโครงสร้างที่มีการทรุดตัว โดยใช้กล้อง Total station ในการตรวจสอบ โดยสามารถตรวจสอบได้ทั้งโครงสร้างในแนวดิ่ง เช่น โครงสร้างเสา หรือตามขอบของอาคาร และโครงสร้างแนวราบ เช่น แผ่นพื้น หรือถนน เพื่อตรวจดูว่าโครงสร้างมีความลาดเอียง หรือเอียงตัวมากน้อยเพียงใด และจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหรือไม่

พฤติกรรมการเอียงตัวของโครงสร้าง ทำให้เราประเมินสาเหตุความเสียหายของอาคารได้ เช่น เกิดจากเสาเข็มทรุดตัวไม่เท่ากัน อาคารมีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลการในงานประเมินโครงสร้างแม่นยำมากขึ้น

โดยงานตรวจการเอียงตัวของโครงสร้างประเภทนี้เป็นงานตรวจสอบระยะสั้น ซึ่งหากมีความต้องการติดตามผลการทรุดตัวในระยะยาว จะมีการติดตั้งเครื่องมือวัด และมีทีมวิศวกรเข้ามาตรวจวัดตามระยะเวลาที่กำหนดในงานติดตามการทรุดตัวของโครงสร้าง (Settlement Monitoring)