งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักโครงข้อหมุนหลังคาเหล็ก (Steel Roof truss load test)

งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักโครงข้อหมุนหลังคาเหล็ก

(Steel Roof truss load testing)

งานปรับปรุงบูรณะอาคารเดิม (Renovate) เป็นงานที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากในพื้นที่เขตเมืองที่มีความหนาแน่นสูง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร พื้นที่ส่วนใหญ่ได้ถูกก่อสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างไว้ เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ ซึ่งเมื่อมีการขายต่อหรือนำมาใช้งานต่อ ก็จะออกแบบโดยพยายามรักษาโครงสร้างเดิมไว้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างใต้ดิน ที่มีความยากลำบากในการดำเนินงาน การใช้โครงสร้างเดิมจึงเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่า

แต่ทั้งนี้การนำโครงสร้างเดิมมาใช้งานใหม่ อาคารหลายแห่งที่ก่อสร้างมานาน มักจะมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากขาดการบำรุงรักษา ซึ่งส่งผลต่อความมั่งคงของโครงสร้าง ทำให้ต้องพิจารณาโครงสร้างเดิมโดยละเอียดว่าสามารถนำมาใช้งานต่อได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ วิธีการหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในการทดสอบสูง คือ การทดสอบการแอ่นตัวของโครงสร้างโดยใช้น้ำหนักบรรทุกจริง (Load testing) โดยทีมงานวิศวกรผู้ออกแบบจะกำหนดน้ำหนักออกแบบที่จะใช้งานโครงสร้างที่ต้องการทดสอบ และทีมทดสอบจะดำเนินการติดตั้งน้ำหนักบรรทุกกระทำต่อโครงสร้างจริงตามที่ทีมออกแบบหรือที่ปรึกษากำหนดมา

ซึ่งการใช้น้ำหนักบรรทุกจริงกระทำต่อโครงสร้างโดยตรงมีความเสี่ยงที่จะทำให้โครงสร้างวิบัติได้ งานติดตั้งน้ำหนักบรรทุกจึงแบ่งน้ำหนักบรรทุกเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม และติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการแอ่นตัวที่มีทั้งระบบอ่านค่า (Dial gauge) และระบบติดตามแบบ Realtime (Displacement transducer) โดยในงานโครงสร้างเหล็ก ระบบติดตามแบบ Realtime มีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากจะช่วยให้สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของโครงสร้างได้ทันที และยังสามารถพิจารณาผลการแอ่นตัวที่เกิดจากอุณหภูมิร่วมด้วยได้อีกด้วย  วิธีการทดสอบดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างที่ทดสอบมีความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามที่กำหนดจริง