Structural Analysis by Finite Element Method

วิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธี Finite Element เป็นงานวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึก ซึ่งจะมีการพิจารณาชิ้นส่วนโครงสร้างที่ถูกแบ่งย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างในชิ้นส่วนย่อยๆ ซึ่งจะทำให้ทาบตำแหน่งของโครงสร้างที่ต้องรับภาระแรงหรือโมเมนต์ภายในโครงสร้างมากที่สุด