บริการตรวจวัดผลกระทบด้านเสียงจากโครงการก่อสร้าง

ทางบริษัท เรโซลูชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด (RE) ให้บริการตรวจเฝ้าระวังระดับเสียงจากการก่อสร้าง โดยใช้ระบบเครื่องมือวัดดิจิตอลที่แสดงค่าออกมาเป็นตัวเลข พร้อมแจ้งเตือนกรณีค่าระดับเสียงเกินกว่าระดับที่กำหนด โดยมีเครื่องมือตรวจวัด ทั้งแบบติดตามเฝ้าระวังระยะยาว และการตรวจวัดรายครั้ง เพื่อความเหมาะสมต่อโครงการที่ดำเนินการ

งานตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการก่อสร้าง

  ทางบริษัท เรโซลูชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด มีบริการตรวจเฝ้าระวังสภาพโครงสร้าง เนื่องจากผลของการก่อสร้างในพื้นที่ข้างเคียง ในด้านของการตรวจเฝ้าระวังการสั่นสะเทือน และตรวจวัดระดับเสียงจากการก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงเชิงตัวเลขที่พิสูจน์ได้ว่า ระดับของการสั่นสะเทือน หรือเสียงดัง อยู่ในภาวะที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อพื้นที่ข้างเคียง